برای نوشتن بیزنس پلن نیاز است که بازار به شکل میدانی مورد بررسی قرار بگیرد، اما نکته مهم این است که آیا بررسی میدانی به تنهایی کافی است؟ یا به موارد د ...

چرا بیزنس پلن ها اهمیت اقتصادی دارند؟