بسته پایه

نوشتن طرح کسب‌وکار بدون کمک مشاور و ارزیابی

بسته پیشرفته

نوشتن طرح کسب‌وکار با همراهی مشاور و ارزیابی

بسته ویژه

با کمک مشاورین میدون پلن طرح کسب و کار خود را از ابتدا تا انتها باهم بررسی کنیم و بنویسیم.

هزینه طرح نیازمند برگزاری جلسه و برآورد دقیق است.

بسته رایگان

رایگان امتحان کنید