بسته اختصاصی

ویژه صندوق کارآفرینی امید

از ۳۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون

 • قالب استاندارد طرح کسب‌وکار
 • راهنمایی نوشتاری و تصویری در هر مرحله
 • امکان پرسش و پاسخ از مشاوران میدون پلن
 • ارائه نتیجه‌گیری‌های مالی
 • امکان گرفتن خروجی PDF

بسته اختصاصی

ویژه صندوق کارآفرینی امید

از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد

 • قالب استاندارد طرح کسب‌وکار
 • راهنمایی نوشتاری و تصویری در هر مرحله
 • امکان پرسش و پاسخ از مشاوران میدون پلن
 • ارائه نتیجه‌گیری‌های مالی
 • امکان گرفتن خروجی PDF

بسته اختصاصی

ویژه پیشگامان توسعه فرآیند دانش


 • قالب استاندارد طرح کسب‌وکار
 • راهنمایی نوشتاری و تصویری در هر مرحله
 • امکان پرسش و پاسخ از مشاوران میدون پلن
 • ارائه نتیجه‌گیری‌های مالی
 • امکان گرفتن خروجی PDF

بسته عمومی
 • قالب استاندارد طرح کسب‌وکار
 • راهنمایی نوشتاری و تصویری در هر مرحله
 • امکان پرسش و پاسخ از مشاوران میدون پلن
 • ارائه نتیجه‌گیری‌های مالی
 • امکان گرفتن خروجی PDF

بسته ویژه

طرح‌های با سرمایه‌گذاری بیش از 1 میلیارد تومان


با کمک مشاورین میدون پلن طرح کسب و کار خود را از ابتدا تا انتها باهم بررسی کنیم و بنویسیم.


>